X
تبلیغات
درس اندیشه اسلامی 1 - نمونه سوالات تستی درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب - بخش سوم

097

آ                                                        انواع صفات خدا

098

كدام گزينه از صفات سلبي خداوند نيست؟

الف) حلول            ب) محل حوادث بودن                    ج) قرار گرفتن در مكان                      د) قيوم

098

كدام گزينه صحيح نيست.

الف) صفات سلبي خداوند شامل هر گونه صفت نقص مي‌شود       ب) صفات ثبوتي خداوند به كمال باز مي‌گردند.      

ج) «جوهر» از صفات سلبي خداوند است                               د) «عرض» از صفات ثبوتي خداوند است

098

كداميك از گزينه ها از صفات سلبيه نيست؟

  الف)شجاعت                   ب)تفكر              ج)ايثار               د)احسان

099

دو صفت عدل و حیات به ترتیب جزو کدام دسته صفات باری تعالی قرار می گیرند ؟

الف) ذاتی – فعلی                  ب) فعلی – ذاتی               ج) ثبوتی -  اضافی                د) فعلی – اضافی

099

صفات ((حیات))، ((علم)) و ((خالقیت)) خداوند به ترتیب چه صفاتی هستند ؟

الف) ذاتی نفسی، ذاتی نفسی، ذاتی اضافی           ب) ذاتی نفسی ، ذاتی اضافی ، فعلی

ج) ذاتی اضافی ، ذاتی اضافی ، فعلی                 د) ذاتی نفسی ، فعلی ، فعلی

099

نبود شرایط مناسب در ................گرایش ...............انسان مؤثر است ؟

الف) کم فروغ شدن – عقلی         ب) افزایش – فطری         ج) نابود شدن – فطری        د) کم فروغ شدن – فطری

100

دليل علم خدا به ذات خود چيست ؟

الف ) خالق بودن       ب ) تجرد خدا              ج  ) علت موجودات       د ) علم خدا به موجودات

104

کدامیک از موارد زیر صفات ثبوتی ذاتی محسوب نمی شود.104

الف-قدرت الهی                   ب-علم الهی              ج-حیات الهی             د-توفیقی بودن

104

چه دلایلی بر وجود صفت قدرت الهی است.104

الف-اعلام کننده کمال           ب-اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات               ج-حیات مخلوقات     د-الف و ب

105

نقطه  آغاز شناخت سرمایه های وجودی چیست ؟

الف) سیر آفاقی       ب) سیر انفسی              ج) خداشناسی         د) جهان شناسی

105

اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات میتواند دلیل برچه باشد.105

الف-علم       ب-قدرت            ج-قدرت و علم                      د-عمومیت قدرت خدا

105

مفهوم آیه خدا به هر چیزی تواناست چیست.105

الف-عمومیت قدرت الهی       ب-اراده               ج-بینایی و شنوا                د-حیات مخلوقات

105

قدرت به چه معنی است.105

الف-مبدایت فاعل برای کاری ممکن                      ب-فاعلی که کارخود با قدرت خود واختیاردیگری انجام میدهد

ج-قدرت داشتن                                              د-قدرت اختیار انجام هر کار

105

منظور از حی بودن خداوند یعنی چه.105

الف-عالم بودن     ب-قادر بودن      ج-اراده خداوند        د-موجودی دارای قدرت که به طورذاتی به مخلوقاتش علم دارد

105

امام علی(ع) می فرماید: خدامخلوقاتش را آفرید و ............ شاهد قدرت اویند.105

الف-فرشتگان          ب-همه موجودات           ج-آیات               د-آیات و مخلوقات

106

عبارت « قدرت خداوند به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد و این عدم تعلق به دلیل عجز خالق نیست ، بلکه به علت متعلق قدرت می باشد.» در تفهیم کدام مطلب مورد استناد قرار گرفته است؟

1) پاسخ به تبعیض در نظام تکوین و ذو مراتب بودن وجود و آثار تربیتی بلایا

2) زدودن شبهات از دامان تفکر بشر در پای بند نمودن او به مسلمات عقلیه

3) تفهیم انواع محال و از جمله ، محال ذاتی که تحقق آن به اجتماع نقیضین می انجامد

4) پاسخ به شبه ی شرور و لازمه ی مادی بودن جهان که آمیخته ای از خیر و شر است (کارشناسی پیام نور86)

106

كدام گزينه نادرست است؟

1) عدم تعلق قدرت به محال ذاتي، به دليل عجز فاعل است              2) در محال ذاتي، متعلَّقِ قدرت، امكان تحقق ندارد.

3)اگر در عالم شري نبود، مادي نبود                               4) در محال ذاتي، فعل قابليت انجام شدن ندارد.

107

صفت مشترك بين همه موجودات داراي حيات چيست؟

  الف)رشدو تغذيه             ب)حركت و تعامل             ج)ادراك و فعاليت             د)شعور و توليد مثل

107

كدام گزينه از ويژگيهاي حيات در حيوانات و انسانها مي‌باشد و در گياهان وجود ندارد.

الف) نمو              ب) تغذيه             ج) ادراك امورجزئي              د) ادراك امور كلي

107

نشانه‌هاي حيات عبارت است از :

الف ) فعال ـ عالم               ب ) عالم ـ قادر                 ج ) حکيم ـ عليم                   د ) سميع ـ عادل

107

ویزگی مشترک حیات موجودات طبیعی کدام است.107

الف-ادراک               ب-فعالیت                    ج-درجه مصادیق         د-مواردالف وب

107

تعبیر هوالحی در قرآن به چه چیزی اشاره دارد.107

الف-حیات ذاتی      ب-حیات حقیقی               ج-حیات غیر ذاتی            د-موارد الف و ب

107

ادراک وفعالیت براساس چه چیزی افزوده یا کاسته می شود.107

الف-درجه وجودی               ب-عقل              ج-عالم بودن         د-نوع حیات

108

در آيه‌ي شريفه‌ي « و توكل علي الحي الذي لايموت» كدام صفت الهي بيان شده است؟

1)فعلي               2) نفسي             3)اضافي              4)سلبي

109

دو صفت سميع و بصير به کدام صفت بر مي گردد ؟

الف ) حيات                ب ) حکمت                    ج ) قدرت             د ) علم

111

دو قسم اراده الهي عبارتند از :

الف ) تکويني ـ تشريعي        ب ) تشريعي ـ تکليفي        ج ) مشيت ـ رضايت        د ) محدود ـ نامحدود

111

کدام گزينه در تعريف اراده تكويني و تشريعي صحيح نيست؟

  الف)اراده تكويني و تشريعي تفاوتي با يكديگر ندارند.

  ب)اراده تكويني در حوزه افعال جبري و تشريعي در امور اختياري است.

  ج)اراده تكويني و تشريعي هر دو در حوزه توحيد افعالي قرار دارند.

  د)اراده تكويني در مورد خلقت جهان و تشريعي مربوط به هدايت مجموعه آفرينش است.

111

كدام گزينه در رابطه با «اراده الهي» صحيح است.

الف) انجام افعال بدون اجبار و اكراه        ب) اعتقاد به سودمندي فعل

ج) شوق نفساني                               د) كيفيتي نفساني بين علم يقيني و فعل

111

نظام احسن از ثمرات کدام صفت است ؟

الف ) حکمت         ب ) قدرت           ج ) اراده        د ) علم

112

كدام گزينه از دلايل و استدلالهاي مربوط به حكمت خداوند نمي‌باشد.

الف) تناسب اثر  با مؤثر                       ب) نبودن علتي بر نا استواري  

ج) تناسب جهان تكوين وتشريع             د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

113

«اتقان و استواري فعل خدا» و « قبيح و بيهوده نبودن فعل خداوند» به نرتيب بيانگر گدام صفات الهي است؟

حكمت – قدرت            قدرت – حكمت              حكمت – حكمت               قدرت – قدرت

113

حكمت به معناي « قبيح و بيهوده نبودن فعل خداوند» مصداق كداميك از صفات الهي است؟

  الف)ذات                        ب)سلبيه                        ج)صفات ذات                   د)صفات نفسي

113

كدام گزينه از دلايل و استدلالهاي مربوط به حكمت خداوند نمي‌باشد.

الف) تناسب اثر  با مؤثر                       ب) نبودن علتي بر نا استواري  

ج) تناسب جهان تكوين وتشريع             د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

113

كدام يك از صفات خداوند هم به عنوان صفات ثبوتي و فعلي مطرح است و هم صفات سلبي؟

1) حكمت                       2) خالقيت                       3) قدرت                         4) رازقيت

114

ارسال پيامبران براي هدايت انسان‌ها به اقتضاي كدام صفت خداوند است؟

1) عدالت                        2)ربوبيت و حكمت             3)رحمت             4) رحمانيت

114

ضرورت بعثت پيامبران ريشه در كداميك از صفات الهي دارد ؟

  الف ) علم و اراده     ب ) قدرت و عزت           ج ) رسالت و نبوت                   د ) امامت و ولايت    جوابها

114

غايتمندي در افعال بشري و افعال خداوند چه تفاوتي دارد؟

  الف)هيچ گونه تفاوتي ندارد

  ب)هيچ گونه شباهتي بين فعل خدا و انسان نيست

  ج)هدف خداوند جاودانه است و انسان موقت

  د)هدف خداوند رساندن اشيا است به كمال و هدف انسان رسيدن به آن

115

چراخداوند مرتكب ظلم نمي شود؟

  الف)از زشتي ستم آگاه است و كار قبيح انجام نمي دهد.

  ب)نيازي به انجام كار ظالمانه ندارد.

  ج)ظلم بر اثر حسادت،كينه توزي احساس حقارت است و هيچ يك در خدا نيست.

  د)هر سه

115

صفت عدل الهي مصداق كداميك از صفات خدا است؟

  الف)صفات ذات    ب)صفات فعل                   ج)صفات نفسي                 د)اول وسوم

115

كداميك از صفات ذيل، صفت فعل است؟

  الف)حيات          ب)عدل             ج)ازليت             د)قدرت

115

مقصود از جمله « العدل يضع الامور مواضعها» چيست؟

  الف)هرچيزي در جايگاه مناسب خود گذاشتن   ب)حق هركس متناسب با استحقاقش به او دادن

  ج)متناسب با جرم،مجرمان را مجازات كردن      د)هرسه

116

عدل تشريعي به چه معناست؟

  الف ) عدل در قوانين مربوط به زندگي انسان

  ب ) وضع احكام جهت سعادت و خوشبختي انسان

  ج ) قوانين متناسب با طاقت و توان انسان

  د ) هر سه مورد

116

عدل تشريعي به چه معني است؟

  الف)عدل در قوانين مربوط به زندگي انسان                  ب)وضع احكام جهت سعادت و خوشبختي انسان

  ج)قوانين متناسب با طاقت وتوان انسان                       د)هرسه

116

عدل تشریعی خداوند یعنی :

الف) برخورداری موجودات از موهبت الهی  به اندازه قابلیت   ب) موجودات الهی مشمول قوانین و سنن الهیه می شوند

ج) تکالیف الهی بر انسان ها به اندازه ظرفیت آنهاست          د) اجزای جهان بر اساس سنن ثابت با هم پیوند دارند

116

کدام گزينه ، بيانگر عدل تشريعي است ؟

الف ) پاداش نيکوکاران و کيفر به کاران        ب ) لا يکلف الله نفسا الا وسعها

ج ) فيض وجودي به اندازه ي شايستگي      د ) هدايت انسانها از طريق معجزات

116

معناي عدل تکويني چيست ؟

الف ) هماهنگي در خلقت         ب ) جزاي متناسب با عمل

ج ) وضع تکاليف مناسب        د ) افاضه ي شايسته ي وجود موجودات

117

عدل جزائی یعنی :ص 117

الف: اندازه ظرفبت و شایستگی هر موجودی دلیل بر مقدار وجود و کمال او می باشد .

ب: تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده بر پایه عدل و دادگری است .

ج: خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند .

د: انسان می تواند قوانین جزائی وضع کند .

117

عدل جزايي به چه معناست؟

  الف)ميان افراد نيكوكار و بدكار به يكسان داوري نمي كند.

  ب)هركس را متناسب با اعمالش پاداش مي دهد.

  ج)افرادي كه به آنها تكليفي ابلاغ نشده مجازات نمي كند.

  د)هر سه

117

عدل جزایی یعنی:

1) اندازه ظرفیت و شایستگی هر موجودی دلیل بر مقدار وجود و کمال او می باشد.

2) تکالیفی که خدا بوسیلة پیامبران بر مردم نازل کرده استبر پایة عدل و دادگری است.

3) خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند.

4) انسان می تواند قوانین جزایی وضع کند.

120

مسئله ی شرّ

121

خلق بهترين جهان ممكن است به اقتضاي كدام صفت خداوند است؟

1) رحمانيت         2) فياضيت                      3) علم و حكمت                4)قدرت

121

كدام گزينه از فوايد «شرور» نمي‌باشد.

الف) عذاب گناهكاران          ب) هديه به بندگان خاص      ج) شكوفا شدن  استعدادها      د) بيداري از غفلت

122

شر اخلاقی در نتیجه چه عاملی روی میدهد؟

الف: عامل خارجی                 ب: عامل انسانی              ج: عامل طبیعی                    د: عامل فلسفی

122

كدام گزينه نادرست است؟

1)شرور اخلاقي ناشي از اختيار و آ‍زادي انسان است           2) شرور طبيعي غالباً ناشي از آزادي و اختيار انسان است.

3) قرآن فقط شرور اخلاقي را ناشي از اختيار مي‌داند         4)بسياري از شرور به دليل جزئي‌نگري انسان است.

122

10به طور کلی شر به چند قسمت تقسیم می شود؟(122)

الف)اخلاقی            ب)طبیعی            ج)انسانی              د)اخلاقی و طبیعی

122

شری که نتیجه ی عامل انسانی باشد را چه شری می گویند؟(122)

الف) اخلاقی           ب)طبیعی            ج)اخلاقی و طبیعی              د)هیچکدام

122

شری که بدون مداخله ی انسان پدید آید را شر........گویند؟(122)

الف)اخلاقی            ب)طبیعی             ج)غیر انسانی                    د)ب و ج

123

كدام آيه وجود شر را عاملي براي عبرت‌آموزي قرار داده است؟

1) ان مع العسر يسرا                                               2) و لد فتنا الذين من قبلهم......

3) ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا بانفسهم                 4) و لنديقنهم من العذاب الادني دون العذاب الاكبر......

123

كدام گزينه از پاسخهاي داده شده به مسئله «شرور» نمي باشد.

الف) شرلازمه جهان مادي است                       ب) شر ناشي از جهل انسان است

ج) شر ناشي از جزم‌نگري است                         د) شر ناشي از آزادي انسان است.

123

مصيبت ها و بلاها براي پيامبران و ائمه (ع) به طور خاص چه فلسفه اي دارد ؟

الف ) تطهير گناهان              ب ) افزايش درجات          ج ) معرفت و آگاهي            د ) بيداري و رفع غفلت

124

چرا نمي‌شود كه عالم ماده خاصيت غيرمادي داشته باشد؟

1)تضاد بيش‌تر مي‌شود.        2) تزاحم از بين مي‌رود        3)محال ذاتي است             4) عالم ماده از بين مي‌رود.

124

كتاب الاهيات شفا اثر كيست؟

1) ابن سينا                      2)ملاصدرا                       3)شيخ اشراق                    4)فارابي

124

خداوند چگونه غایت را ایجاد می کند؟(124)

الف)مستقیم و بدون استفاده از وسایل                           ب)با استفاده از وسایل

ج)غیر مستقیم و بدون استفاده از وسایل                        د)از طریق فرشتگان

124

چرا قدرت به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد؟(124)

الف)عجز خالق        ب)عجز مخلوق                 ج)امکان تحقق آن وجود ندارد              د)امکان تحقق وجود دارد

125

چرا خداوند قوانین عالم ماده را به گونه ی دیگر نیافرید؟(124و125)

الف) چون خداوند قادر و خیر خواه است                        ب)امکان وجود آن نبوده

ج)امکان وجود بوده                                                 د)چنین عالمی را دیگر عالم ماده نمی گویند

125

انسان چگونه می تواند بر بسیاری از شرور فائق آید؟(125)

الف)با عقل خود                  ب)با دوری از شرور                        ج)با انجام کار نیک             د)با نیک پنداشتن آنها

125

علت وجود بسیاری از زیانهای شرور طبیعی چیست؟(125)

الف)عملکرد درست آدمیان                 ب)خشم خداوند               ج)امتحان آدمیان                            د)عملکرد نادرست آدمیان

126

كدام گزينه صحيح نيست.

الف) انسان با عقل خود مي‌تواند بر بسياري از شرور فائق آيد.

ب) در همه چيزهايي كه انسان آنها را شر مي‌داند خود را ملاك و معيار قرار مي‌دهد.

ج) ملاك سنجيدن خيرات با شرور كميت است نه كيفيت

د) بسياري از امور بخاطر اينكه منجر به مرگ انسان مي‌شوند شر شمرده مي‌شوند.

126

كدام گزينه صحيح نيست.

الف) انسان با عقل خود مي‌تواند بر بسياري از شرور فائق آيد.

ب) در همه چيزهايي كه انسان آنها را شر مي‌داند خود را ملاك و معيار قرار مي‌دهد.

ج) ملاك سنجيدن خيرات با شرور كميت است نه كيفيت

د) بسياري از امور بخاطر اينكه منجر به مرگ انسان مي‌شوند شر شمرده مي‌شوند.

126

ملاک سنجیدن خیرات و شرور چیست/(126)

الف)کیفیت          ب)کمیت             ج)بستگی به نظر فرد دارد                   د)هیچکدام

126

شرارت انسان ناشی از چیست؟(126)

الف) آزادی             ب)اختیار           ج)آزادی و اختیار                    د)هیچکدام

126

چرا خداوند انسان را آزاد و مختار آفرید؟(126)

الف)تا مراحل کمال را با اختیار و سعادت طی کند                        ب)تا خود برای آینده ی خویش تصمیم بگیرد

ج)تا در امتحانات الهی با اختیار کامل تصمیم بگیرد          د)الف وب

127

بسیاری از شرور طبیعی ناشی از چیست؟(127)

الف)عملکرد درست وگناه        ب)گناه             ج)عملکرد نادرست               د)عملکرد نادرست و گناه

127

چرا خداوند فساد در خوشکی و دریا را بوجود آورد؟(127)

الف) عذاب الهی       ب) سوی حق باز گردند                 ج)تا نتیجه ی اعمالشان را بچشند       د)تا تفکر کنند

127

عذاب الهی ریشه درچه دارد؟(127)

الف)اعمال زشت و نادرست                   ب) گناه           ج) خشم خداوند       د) هیچکدام    

128

کدام گزينه ، صحیح نیست ؟

الف ) شر لازمه ي جهان مادي است      ب ) شر ناشي از آزادي انسان است

ج ) شر ناشي از کلي نگري است            د ) شر ناشي از جهل انسان به خداست

129

آيه‌ي شريفه‌ي:« و عسي ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم......» چه موضوعي را بيان مي‌كند؟

1) شناخت كلي انسان نسبت به امور جهان                    2) قضاوت جامع انسان در مورد حوادث

3)دانش اندك انسان درباره‌ي جهان                             4) انسان به اموري كه اكراه دارد شتاب مي‌كند.

131

کدام گزینه از فواید شرور در جهان نیست ؟

الف) آمرزش گناهان           ب) شکوفا شدن استعدادها        ج) بیداری از غفلت            د) آزمون الهی

131

كدام گزينه از فوايد «شرور» نمي‌باشد.

الف) عذاب گناهكاران          ب) هديه به بندگان خاص      ج) شكوفا شدن  استعدادها      د) بيداري از غفلت

132

مفهوم این سخن حضرت علی (ع) چییست؟ ( بدانید که شاخه درختی که در بیابان می روید سخت تر و پوست سبزه های خوشنما نازک تر و آتش گیاهان صحرائی افروخته تر و خاموشی آنها دیرتر است .)

الف: شرور عاملی برای بیداری از غفلت .                        ب: شرور هدیه ای به بندگان خاص .

ج: شرور علت شکوفا شدن استعدادها .              د: شرور لازمه ذاتی جهان ماده .

133

آيه‌ي شريفه‌ي:« و لنديقنهم من العذاب الادني دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون» مبين چيست؟

1) جزئي‌نگري انسان           2)بيداري از غفلت              3)آزمون الهي                   4)اراده‌ي تكويني

134

آيه‌ي شريفه‌ي:« احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لايفتنون» كدام يك از فوايد شرور را بيان مي‌كند؟

1) شكوفايي استعدادها        2)آزمون الهي                   3) بيداري و هوشياري         4) رشد و كمال معنوي

137

توحید و شرک

139

اين بيان كه « ذات مقدس خداوند مطلق است پس يكتا و يگانه است » ناظر به كداميك از اقسام توحيد است ؟

  الف ) توحيد در عبادت                  ب ) توحيد صفاتي             ج ) توحيد ذاتي                 د ) توحيد افعالي

140

بر اساس توحید ذاتی ، خداوند ، واحد و تعدد ناپذیر است دلیل این اعتقاد آن است که :

الف) خداوند موجودی بی نهایت است                        ب) خداوند خالق جهان است

ج) فرشتگان و صاحبان دانش گواهی داده اند                د) خداوند همه صفات کمال را دارد

141

مبناي دليل عقلي بر توحيد ذاتي چيست ؟

الف ) بي نهايت بودن خدا          ب ) حادث بودن خدا          ج ) بي مانند بودن خدا            د ) توحيد عبادي

143

چرا عقيده تثليث باطل است ؟

  الف ) موجب تعدد آلهه است اگر خداي پدر ،پسر ،روح القدس مستقل باشند

  ب ) تركيب و نيازمندي اگر هر سه جزء يك مجموعه باشند

  ج ) قرآن كريم آن را بصورت مستدل رد كرده است

  د ) هر سه مورد

143

در باب توحيد صفاتي كدام گزينه صحيح است ؟

  الف ) صفات الهي با يكديگر وحدت مفهومي دارند           ب ) صفات الهي با هم وحدت وجودي دارند

  ج ) ذات و صفات با يكديگر وحدت مفهومي دارند                       د ) موارد الف و ج صحيح است

144

طبق توحيد صفاتي ، صفات ذاتي خدا چگونه است ؟

الف ) قديم و زائد بر ذات        ب ) حادث و ازلي           ج ) حادث و بي نهايت          د ) قديم و عين ذات

144

طبق توحيد صفاتي ، صفات ذاتي خدا چگونه است ؟

الف ) قديم و زائد بر ذات        ب ) حادث و ازلي           ج ) حادث و بي نهايت          د ) قديم و عين ذات

145

توحيد در خالقيت به معناي نفي اصل عليت در نظام هستي نيست زيرا :

ربطي به اراده ي خدا ندارد                      علت و اشياء از مظاهر اراده ي خداست þ

علت فقط در جهان طبيعت معني دارد        مربوط به توحيد در ربوبيت است

146

توحيد در . . . . يعني فقط خدا در اداره و كارگرداني جهان و انسان مؤثر است.

ربوبيت           خالقيت         حاكميت         اطاعت

146

توحید در ربوبیت دو جلوه دارد :

مادی و روحانی        ثبوتی و سلبی         تکوینی و تشریحی þ         ذاتی و صفاتی

146

كدام گزينه پيرامون وحدت خالقيت صحيح نيست ؟

  الف ) هر آفريده اي وجود خود را از خدا گرفته است

  ب ) رابطه عليت بين اشياء از آفريده هاي خداست

  ج ) اگر افعال بشري را فعل خدا بدانيم قائل به جبر شده ايم

  د ) توحيد در خالقيت يكي از شاخه هاي توحيد درافعال است

146

مناظره حضرت ابراهیم (ع) با مشرکانی که ستاره ، ماه یا خورشید را می پرستیدند ، به کدام یک از مراتب توحید بر می گردد

الف) توحید در خالقیت          ب) توحید در عبادت          ج) توحید در حاکمیت           د) توحید در ربوبیت

146

مهمترين اختلاف پيامبر اكرم (ص) با مشركان در كداميك از اقسام توحيد است ؟

  الف ) توحيد در خالقيت                 ب ) توحيد در ربوبيت         ج ) توحيد صفاتي  د ) توحيد ذتي

148

غير خداوند نمي تواند قانونگذار باشد ،زيرا :

  الف ) كسي مانند او به اسرار و نيازهاي زندگي انسان واقف نيست

  ب ) انسانها اسير منافع شخصي ،گروهي و . . . هستند و خداوند نه

  ج ) غير خداوند همه مخلوق اند و مخلوق نمي تواند براي خود قانون وضع كند

  د ) موارد الف و ب

150

در باب توحيد در اطاعت كداميك از گزينه ها صحيح نيست ؟

  الف ) اطاعت از پدر و مادر بطور مطلق لازم است

  ب ) اطاعت از ائمه اطهار اطاعت از خداوند است

  ج ) اطاعت از رول خدا بطور مطلق لازم است

  د ) اطاعت از مجتهدان و فقيهان در راستاي اطاعت از خداست

150

كداميك از گزينه ها با توحيد در حاكميت منافات دارد ؟

  الف ) قانونگذاري بدست غير خدا باشد

  ب ) حاكمي تقيد به رعايت قوانين الهي نداشته باشد

  ج ) فردي طبق ضوابط ديني حكومت را بدست گيرد

  د ) هر سه مورد

151

جمله « ان الحكم الا الله لا لك و لا لاصحابك » را چه گروهي و در برابر چه كسي مطرح كردند ؟

  الف ) هواداران معاويه در برابر اميرالمومنين      ب ) خوارج در برابر اميرالمومنين

  ج ) شيعيان اميرالمومنين (ع) در برابر اميه       د ) مانفقين در برابر پيامبر اكرم (ص)

151

كداميك از گزينه ها نمي تواند معيار توحيد در عبادت باشد؟

  الف ) خداوند انسان را آزاد گذاشته تا با عبادت با معيصت سرنوشت خود را رقم بزند.

  ب ) اولويت بخشيدن به تدبير الهي بر تدبير خود

  ج ) اعتقاد به اعملميت خداوند به مصالح انسانها از خود آنها

  د ) اعتقاد به توحيد در ذات و صفات و افعال اساس توحيد در عبادت است.

152

بوسيدن حجرالاسود و طواف به دور خانه ي خدا چه نوع عملي هست؟ ص 152

الف) مستحب0        ب) واجب 0            ج) شرك 0                 د) توحيد

153

شفاعت خواهي از معصومين و حاجت خواهي از آنها شرك نيست زيرا ؟

  الف ) آنها را در برابر خدا مستقل نمي دانيم

  ب ) توسل به معناي عبادت و پرستش آنان نيست

  ج ) توسل به اسماء حسني الهي و دعاي صالحان از موجبات تقرب به خداست

  د ) هر سه مورد

153

كداميك از بيانات در توسل به ائمه معصومين صحيح نيست ؟

  الف ) توسل ما بخاطر دستوري است كه از جانب خدا در ارتباط با آنان رسيده است

  ب ) توسل ياري جستن از آنهاست در تقرب به خداوند نه عبادت آنان

  ج ) توسل بدليل واگذاري كامل كار است از جانب خداوند به آنان

  د ) توسل بدليل اعتقاد به حيات آنان و اذن پاسخگويي از جانب خداوند است

153

با توجه ب معني عبادت توسل و تعلق به غيرخدا چه زماني شرك محسوب مي شود؟ ص 153

الف) همواره شرك است 0                                         ب)همواره توحيد است 0     

ج) هنگامي كه از اذان خا استقلال قائل گويم 0               د) عملي است مباح 0

153

كدام يك از گزينه هاي زير از وسايل معنوي تقرب به خدايند؟ ص 153

الف) نماز و روزه 0              ب) سخاوتمندي 0            ج) بخشندگي 0               د) گزينه 1 و 2 0 

154

كدام يك از گزينه هاي زير جزء ويژگي رستگاران هست؟ ص 154

الف) ايمان به پيامبر و تكريم او 0                   ب) به ياد پيامبر و اولياء الله بودن 0   

ج) منكر ديگر پيامبران بودن 0                      د) عفت و عزتمندي 0

155

چه سودي از مهر ورزيدن به پيامبر و خاندان او عايد انسان مي شود؟ ص 155

الف) محبت قلبي 0                        ب) رسيدن به كمال 0        ج) رستگاري 0                  د) تقوا 0

155

شيوه ي تكريم و مهر ورزيدن به پيامبر و خاندان او چگونه است؟ ص 155

الف) عبادت زياد 0             ب) محبت قلبي 0              ج) خواندن احاديث آنان 0                د) تكريم پيامبر

156

در مورد زيارت و تبرك به قبور معصومين چه توجيهي صحيح نيست ؟

  الف ) دست ماكه به خدا مي رسد به بندگان صالح او پناه مي بريم

  ب ) ابراز محبت به اولياء الهي مستلزم الگو قراردادن رفتار آنهاست

  ج ) احترام به نام و نشان افراد حكايت از ارتباط قلبي و عاطفي با آنها دارد

  د ) محبت اولياء دين و تظاهر به اين محبت از دستوران الهي است

156

كدام يك از نشانه هاي تكريم پيامبر است؟ ص 156

الف) پيروي از دستورات او 0                          ب) خواندن احاديث آن حضرت 0

ج) ساختن بناي يابود برمزار او 0                    د) صلوات فرستادن بر او و خاندانش

157

آيه شريفه « رب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء » چه مفادي دارد ؟

  الف ) نماز در شرايع پيشين نيز واجب بوده است                        ب ) نماز بهترين عمل پس از معرفت خداست

  ج ) نماز بهترين راه خودسازي و تربيت فرزندان است       د ) هر سه مورد

157

   از جمله « اتل ما يوحي اليك من الكتاب و اقم الصلوه » چه نكته اي پيرامون نماز استفاده مي شود ؟

  الف ) نماز صحيح حز با خواندن كتاب ميسر نيست           ب ) معرفت با خواندن كتاب مقدم بر نماز است

  ج ) نماز اولين فريضه پس از اعلام وحي است                  د ) نماز بر هر كاري مقدم است

157

جمله « اذا قاموا الي الصلوه قامو كسالي » ناظر به چه رويدادي در نماز است ؟

  الف ) پراكندگي فكر          ب ) قيام ناقص                   ج ) سستي و بيحالي                     د ) ريا و خودنمايي

157

چه بياني در بازدارندگي نماز از گناه صحيح است ؟

  الف ) نماز علت تامه دوري از گناه است

  ب ) تاثير گذاري نماز مشروط به رعايت دقيق ضوابط فقهي است

  ج ) زمينه را براي دوري از گناه فراهم مي سازد

  د ) اين مقدمات نماز است كه بيشترين نقش را دارد

157

در اثرگذاري يا اثرپذيري نماز كدام گزينه صحيح است ؟

  الف ) ذكر خدا مقدمه نماز است                                ب ) نماز عامل ذكر خداست

  ج ) نماز و ذكر بهترين عامل پيوند با مردم است                        د ) اين دو ارتباطي با يكديگر ندارند

157

كداميك از موارد ذيل يكي از اركان نماز را از بين مي برد ؟

  الف ) ترك حمد و سوره     ب ) فراموشي يك سجده        ج ) نگاه خيره به نامحرم    د ) جلب توجه ديگران

157

بهترين تجلي عبادت خدا چيست؟ ص 157

الف) نماز 0          ب)كمك به مستضعفان 0                 ج) انجام واجبات 0             د) احترام به ائمه اطهار

157

وسيله اي كه مي تواند بندي خدا را تجلي بخشد كه غايت آفرينش آدمي است چيست؟ ص 157

الف) احترام به پيامبر و تكريم او 0                   ب) سخاوتمندي 0 ج) نماز 0                        د) ترك گناهان

158

كدام يك از موارد زير در قرآن بيش از همه سفارش شده است؟ ص 158

الف) ترك محرمات 0                      ب) نماز 0           ج) توبه و استغفار 0            د) ترس از خدا و روز قيامت 0

159

اين سخن از كيست؟ نماز ستون دين است؟ ص 159

الف) پيامبر اكرم (ع) 0        ب) امام حسن مجتبي (ح) 0              ج) امام تقي (ع) 0               د) امام باقر (ع)0

159

نخستين سوال در روز قيامت از بندگان چيست؟ ص 159

الف) رفتار آدمي در دنيا 0        ب) نماز0            ج) دين 0           د) نيكي 0 

159

كدام يك از موارد زير جزء اسرار نماز است؟ ص 159

الف) تجلي يادخدا 0           ب) تجلي وحدت 0              ج)  زنده نگه داشتن دين 0              د) گزينه 1 و 2

160

کدام گزینه از دلایل عبادت خداوند نیست ؟

الف) حس تقدیر و شکرگزاری را در انسان زنده می کند          ب) مایه تکامل روحی انسان است

ج) موجب رفع فاصله طبقاتی است                                    د) عبادت ،فلسفه خلقت انس و جن است

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر 1389ساعت 8:23  توسط علی اصغر ناصری  |